Yoga Niyam नियम

By |2014-02-23T14:07:23+05:30February 23rd, 2014|

Yoga Niyam नियम (Sanskrit: niyamāḥ) (Click to read Part-1 of Yoga  https://www.astroworld.co.in/indian-culture/yoga-and-yogasana/ ) Niyam नियम शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायो पनिग्रहः व्रत मौनोपवासं  च स्नानं नियमा च दश śaucha (शौच) cleanliness Ijya (इज्या) = yajña (यज्ञ) Tapa (तप) asceticism, Daan (दान) charity Swadyaya (स्वाध्याय) study and think over Sacred Scriptures by self Panigraha (पनिग्रह स्तुति)  Vrata (व्रत) [...]