Shringi Rishi of Ramayana era – Singrauli – Mada rock cut caves

By |2016-04-14T12:31:56+05:30April 14th, 2016|

सृंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥ भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें॥3॥ sR^i.ngI riShahi basiShTha bolAvA. putrakAma subha jagya karAvA .. bhagati sahita muni Ahuti dInhe.n. pragaTe agini charU kara lInhe.n ..